logo
  • Możliwość komentowania Statut została wyłączona

Statut

Statut Automobilklubu Siedleckiego

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Automobilklub Siedlecki i zwane jest w dalszym ciągu niniejszego Statutu Automobilklubem.

§ 2

Automobilklub jest społeczną organizacją działającą na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach, powołaną do upowszechniania kultury motoryzacyjnej, popularyzowania i organizowania sportu i turystyki motorowej oraz zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 3

1. Automobilklub posiada osobowość prawną.

2. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska i pozostałe kraje Unii Europejskiej.

3. Siedzibą władz Automobilklubu jest miasto Siedlce.

4. Automobilklub może powoływać Koła i Oddziały według zasad określonych w dalszych postanowieniach Statutu.

5. Automobilklub może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych.

§ 4

Działalność Automobilklubu opiera się głównie na pracy społecznej ogółu członków i wspomagana jest finansowo ze środków uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej przez Automobilklub.

§ 5

Automobilklub ma prawo używania pieczęci o treści Automobilklub Siedlecki, odznak i barw
według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Automobilklubu.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA§ 6

Celem Automobilklubu jest:

1. Rozwijanie wśród społeczeństwa kultury motoryzacyjnej i propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

2. Działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży.

3. Organizowanie i propagowanie sportu kartingowego dla dzieci i młodzieży.

4. Organizowanie i popularyzowanie masowego wyczynowego sportu samochodowego i motorowego.

5. Rozwijanie i organizowanie samochodowych sportów popularnych i turystyki.

6. Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji kierowców i rowerzystów.

7. Organizowanie i popularyzowanie imprez sportowo kulturalnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

8. Budowa i eksploatacja obiektów oraz urządzeń służących do organizacji zawodów sportu motorowego, imprez kulturalnych i szkolenia w zakresie motoryzacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

9. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami i organizacjami społecznymi w działaniach mających na celu szerzenie kultury motoryzacyjnej, organizowanie imprez sportowych i podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

10. Uprawianie sportów motorowych (samochodowy, kartingowy, motocyklowy).

§ 7

Automobilklub realizuje powyższe cele przez:

1. Zrzeszanie osób zainteresowanych motoryzacją;

2. Inicjowanie i organizowanie imprez mających na celu podnoszenie poziomu kultury i bezpieczeństwa jazdy oraz współdziałanie, w tym względzie, z władzami, instytucjami i innymi organizacjami;

3. Organizowanie zawodów i rajdów w sportach samochodowych, motocyklowych i kartingu;

4. Organizowanie zlotów, rajdów i innych imprez turystyki motorowej i caravaningowej oraz dla posiadaczy pojazdów zabytkowych;

5. Prowadzenie działalności klubu sportowego i uczestniczenie we współzawodnictwie w sportach motorowych;

6. Udział swoich członków w zawodach lub imprezach w kraju i za granicą oraz stworzenie im warunków dla uprawiania sportów motorowych;

7. Prowadzenie szkoleń podstawowych i doskonalących w dziedzinie kierowania pojazdami;

8. Prowadzenie działalności wychowawczo – szkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

9. Rozwijanie, organizowanie zawodów i propagowanie modelarstwa motoryzacyjnego;

10. Organizowanie spotkań i prelekcji na tematy prawne i techniczne związane z działalnością motoryzacji;

11. Udzielanie poradnictwa w zakresie rozwoju techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego;

12. Organizowanie życia klubowego;

13. Nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych służących rozwojowi działalności statutowej Automobilklubu;

14. Wykonywanie innych czynności z dziedziny motoryzacji, powierzonych lub zleconych przez odpowiednie władze państwowe lub samorządowe oraz organizacje społeczne lub gospodarcze;

15. Przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju motoryzacji i ochrona środowiska;

16. Prowadzenie działalności w dziedzinie rzeczoznawstwa motoryzacyjnego.

§ 8

1. Automobilklub może prowadzić działalność gospodarczą zmierzającą do uzyskiwania środków finansowych przeznaczonych i umożliwiających realizację celów statutowych w oparciu o Polską Klasyfikację działalności PKD:
a) Działalność obiektów sportowych 93.11.Z
b) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych  85.51.Z
c) Pozaszkolne formy edukacji w zakresie nauki jazdy i pilotażu 85.53.Z
d) Pola kempingowe ( włączając pola dla pojazdów kempingowych i pola namiotowe) –55.30.Z
e) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z
f) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z
g) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 79.90.C
h) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A)
i) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B)
j) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (73.12.C)
k) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach(73.12.D)
l) Działalność fotograficzna (74.20.Z)
m) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
n) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych (59.11.Z)
o) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych (59.13.Z

2. Automobilklub może prowadzić działalność pożytku publicznego w oparciu o postanowienia
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w
związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi
b) przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób im bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji lub podmiotu,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz osoby im bliskie.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI§ 9

Członkowie Automobilklubu dzielą się na:
a) zwyczajnych
b) honorowych
c) wspierających

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Automobilklubu może być, po przyjęciu przez Zarząd, osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i wniesie opłatę wpisową, a osoba niepełnoletnia przedłoży ponadto zgodę rodziców lub opiekunów.

2. Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Automobilklubu.

3. Członkiem honorowym może być długoletni i szczególnie zasłużony członek Automobilklubu.

4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością
Automobilklubu i opłacająca zadeklarowaną składkę członkowską.

§ 11

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Automobilklubu na podstawie
pisemnej deklaracji.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie członków Automobilklubu Siedleckiego na wniosek Zarządu.

3. Za pełnienie funkcji Prezesa i V-ce Prezesa Zarządu lub Prezesa Zarządu Oddziału, na wniosek      Zarządu, Walne Zebranie nadaje godność Prezesa Honorowego Zarządu i V-ce Prezesa Honorowego Zarządu lub Prezesa Honorowego Zarządu Oddziału.

§ 12

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) czynnego i biernego prawa wyboru do władz Automobilklubu, jeżeli mają opłaconą obowiązującą składkę za rok poprzedzający Walne Zebranie Członków.
b) zgłaszanie postulatów i wniosków wobec władz Automobilklubu,
c) korzystanie ze szkolenia sportowego i technicznego prowadzonego przez Automobilklub,
d) korzystanie z urządzeń i sprzętu Automobilklubu na zasadach określonych przez Zarząd
Automobilklubu,
e) reprezentowanie barw i noszenie odznaki Automobilklubu,
f) branie udziału w zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez Automobilklub,
g) bezpłatnego wstępu na imprezy klubowe na zasadach określonych przez Zarząd Automobilklubu,

2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz reprezentowania barw Klubu.

§ 13

1. Członkowie zwyczajni są obowiązani :
a) przestrzegać postanowień Statutu, Regulaminu i Uchwał władz Automobilklubu,
b) regularnie opłacać składki członkowskie,
c) brać udział w działalności Automobilklubu,
d) dawać przykład właściwej postawy moralnej oraz dbać o dobre imię Automobilklubu
e) podnosić swój poziom sportowy i fachowy w zakresie motoryzacji w szczególności doskonaląc
umiejętności prowadzenia pojazdu pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
f) chronić własność Automobilklubu jako wspólne dobro,
g) krzewić kulturę motoryzacyjną.

2. Członkowie Honorowi obowiązani są przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz
Automobilklubu. Członkowie Honorowi zwolnieni są od obowiązku płacenia składek członkowskich.

3. Członkowie wspierający obowiązani są na bieżąco opłacać zadeklarowaną składkę.

§ 14

1. Członkostwo ustaje wskutek:
a) śmierci członka,
b) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
c) skreślenia z listy członków decyzją Zarządu w przypadku nieopłacenia składek członkowskich za miniony rok kalendarzowy po uprzednim powiadomieniu,
d) wykluczenia z Automobilklubu.

2. Członek może być wykluczony na podstawie uchwały Zarządu Automobilklubu za działalność na
szkodę Automobilklubu lub nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Automobilklubu.

§ 15

Za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz aktywny udział w realizacji zadań Automobilklubu członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia:

1 Pochwałę na piśmie
2 Nagrodę
3 Dyplom
4 Odznakę Honorową Automobilklubu
5 Tytuł Honorowego Członka Automobilklubu.

§ 16

1. Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego Statutu, regulaminów, uchwał władz
Automobilklubu oraz za działalność na szkodę Automobilklubu Sąd Koleżeński może nakładać na  członków zwyczajnych następujące kary:
a) upomnienie,
b) nagana,

2. Od decyzji o ukaraniu przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Zarządu, który w składzie
minimum 2/3 składu osobowego rozstrzyga ostatecznie na najbliższym swoim posiedzeniu.

§ 17

1. W działalności Automobilklubu może uczestniczyć młodzież w wieku do 18 lat za zgodą ich
prawnych opiekunów.

2. Zasady udziału młodzieży w działalności Automobilklubu określa regulamin ustalony przez Zarząd  Automobilklubu.

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA AUTOMOBILKLUBU

 

§ 18

1. Organizacja Automobilklubu obejmuje:
a) władze Automobilklubu,
b) Oddziały Automobilklubu,
c) Koła Automobilklubu.

2. Koła mogą być tworzone przy zakładach pracy (zakładowe), w miejscu zamieszkania członków
(ogólnomiejskie) oraz przy Zarządzie Automobilklubu.

3. Do powołania Koła wymagana jest liczba co najmniej 15 członków Automobilklubu.

4. Oddziały mogą być tworzone w miejscowościach rekrutujących minimum 60 członków
i wyróżniających się szczególną aktywnością.

ROZDZIAŁ V
WŁADZE AUTOMOBILKLUBU

 

§ 19

1. Władzami Automobilklubu są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.

2. Kadencja władz Automobilklubu trwa cztery lata.

3. W okresie trwającej kadencji w miejsce ustępujących członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej
i Sądu Koleżeńskiego wprowadza się kolejnego kandydata z największą ilością głosów z
listy wyborczej ostatniego Walnego Zebrania Członków.

4. Uchwały władz Automobilklubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków obecnych i uprawnionych do głosowania. Uchwały Walnego Zebrania podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych.

5. W sprawach dotyczących zmian Statutu Stowarzyszenia wymagane jest 2/3 ogólnej liczby
członków obecnych i uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Członków

§ 20

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Automobilklubu.

2. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Automobilklubu odbywa się co cztery lata, a Walne
Zebranie Sprawozdawcze – raz w roku.

3. Termin, miejsce i porządek Walnego Zebrania ustala Zarząd Automobilklubu, podając te dane
do wiadomości, nie później niż na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.

4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Automobilklubu należy:
uchwalanie głównych kierunków działalności Automobilklubu,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego z ich działalności, wniosków zgłoszonych przez w/w władze Automobilklubu oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Automobilklubu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów na zjazdy organizacji  których Automobilklub jest członkiem,
uchwalanie Statutu Automobilklubu i jego zmian,
nadawanie godności członka Honorowego Automobilklubu,
podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Automobilklubu oraz powoływanie Komisji Likwidacyjnej z ukierunkowaniem jej działalności dotyczącej majątku Automobilklubu,
podejmowanie innych uchwał w sprawach wniesionych przez członków lub władz Automobilklubu.

§ 21

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi,
b) z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających oraz inne osoby zaproszone
przez Zarząd.

§ 22

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd :
z własnej inicjatywy,
na wniosek Komisji Rewizyjnej,
na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest najpóźniej w terminie dwóch
miesięcy od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku przez członków.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje i podejmuje uchwały wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 23

1. Zarząd jest najwyższą władzą Automobilklubu w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.

2. Zarząd składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.

3. Do zakresu działania Zarządu należy:
kierowanie działalnością Automobilklubu i reprezentowanie go na zewnątrz,
uchwalanie planów pracy i budżetu Automobilklubu,
zarządzanie majątkiem Automobilklubu,
ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego,
powoływanie i rozwiązywanie Kół i Oddziałów, zatwierdzanie ich regulaminów i
nadzorowanie ich działalności,
powoływanie i rozwiązywanie jednostek działalności gospodarczej Automobilklubu,
zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Członków,
uchwalanie regulaminów obowiązujących w Automobilklubie,
powoływanie komisji statutowych.

4. Zarząd realizuje swoje zadania przez podejmowanie stosownych uchwał na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc. Zarząd może
podejmować uchwały drogą obiegową w tym przy wykorzystaniu środków elektronicznych

5. Członkowie Zarządu mogą sprawować funkcje również etatowo.

6. Członkowie Zarządu nie mogą jednocześnie wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej.

7. Szczegółowy tryb działania Zarządu oraz zakresy obowiązków i kompetencji Prezesa i V-ce
Prezesów Zarządu określa Regulamin Zarządu.

8. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć Prezesi i V-ce Prezesi Honorowi Zarządu oraz
członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Prezesi Oddziałów.

§ 24

1. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i dwóch V-ce Prezesów.

2. Odwołanie Prezesa lub innego Członka Zarządu Automobilklubu Siedleckiego może nastąpić na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Członka Zarządu i jest skuteczne na następujących warunkach:

a) Odwołanie Prezesa:
– Odwołanie może nastąpić tylko na wniosek złożony na piśmie przez Komisję Rewizyjną lub
Członka Zarządu podpisany przez jedną trzecią składu Zarządu,
– Do odwołania Prezesa wymagane jest ponad 50 % głosów Członków Zarządu. Głosowanie
odbywa się w sposób jawny.
– Wniosek o odwołanie Prezesa Zarządu może być złożony po upływie 1 roku od Walnego
Zebrania Członków.
– Ponowny wniosek o odwołanie Prezesa może być złożony nie wcześniej niż po 6 miesiącach po
uprzednio złożonym wniosku o odwołanie, który nie uzyskał wymaganej do odwołania Prezesa
ilości głosów.
b) Odwołanie Członka Zarządu odbywa się na takich warunkach jak odwołanie
Prezesa wybieranego przez Zarząd.

§ 25
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3- 6-ciu członków wybranych przez Walne Zebranie Członków
i wybiera spośród siebie: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Automobilklubu ze
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi,
c) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie
z wnioskami w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) szczegółowy tryb działalności Komisji Rewizyjnej określa regulamin ustalony przez Komisję
Rewizyjną Automobilklubu,
e) członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział we wszystkich zebraniach Zarządu
z głosem doradczym.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
Dla ważności uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków Komisji
Rewizyjnej. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji
lub zastępującego go V-ce Przewodniczącego.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie wchodzić w skład Zarządu.

§ 26

1. Sąd Koleżeński Automobilklubu składa się z 3-5-ciu członków i wybierany jest przez Walne
Zebranie Członków.
2. Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie przewodniczącego.
3. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należą sprawy dyscyplinarno-członkowskie Automobilklubu
oraz rozpatrywanie spraw spornych powstałych pomiędzy członkami oraz między członkami
a władzami Automobilklubu.
4. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają co najmniej w 3 osobowym składzie.
5. Szczegółowy tryb działalności Sądu Koleżeńskiego określa regulamin ustalony przez Sąd
Koleżeński.


ROZDZIAŁ VI
WŁADZE ODDZIAŁU
§ 27

1. Władzami Oddziału są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna, o ile została powołana na Walnym Zebraniu Członków.

2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

3. Szczegółowe zasady powołania Oddziału określa regulamin opracowany przez Zarząd
Automobilklubu.

§ 28

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Oddziału.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie kierunków działalności Oddziału,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z ich działalności, wniosków
zgłoszonych przez Zarząd oraz podejmowanie uchwal w tym zakresie,
c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
e) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Członków i Zarząd Automobilklubu.

§ 29

1. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
a) z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi,
b) z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających i władz Automobilklubu.

2. Termin, miejsce oraz porządek obrad Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd
w porozumieniu z Zarządem Automobilklubu , podając te dane do wiadomości nie później niż na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 30

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd :
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Oddziału,
c) na wniosek Zarządu Automobilklubu.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest najpóźniej w terminie 2-ch miesięcy od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku.

§ 31

1. Zarząd jest najwyższą władzą Oddziału w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.

2. Zarząd składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.

3. Zarząd wybiera ze swego grona: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza.

4. Do zakresu działalności Zarządu należy:
a) kierowanie działalnością Oddziału i reprezentowanie go na zewnątrz,
b) nadzorowanie działalności Kół na terenie Oddziału,
c) uchwalanie planu pracy i budżetu Oddziału,
d) składanie Automobilklubowi sprawozdań z działalności rzeczowej i finansowej,
e) zwoływanie i przygotowanie Walnego Zebrania Członków.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 32

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków i wybiera spośród siebie: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Oddziału ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarki finansowej,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi,
c) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz
występowanie z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) szczegółowy tryb działalności Komisji Rewizyjnej określa regulamin ustalony przez Komisję
Rewizyjną,
e) członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział we wszystkich zebraniach Zarządu
z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ VII
WŁADZE KOŁA
§ 33

1. Władzami Koła są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd.

2. Kadencja władz Koła trwa dwa lata.

§ 34

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) uchwalanie kierunków działalności Koła,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z jego działalności oraz wniosków zgłaszanych przez Zarząd i podejmowanie uchwał w tym zakresie,
c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) wybór Zarządu,
e) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Członków i Zarząd Automobilklubu.

§ 35

1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi,

b) z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających i władz Automobilklubu.

2. Termin, miejsce oraz porządek obrad Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd w porozumieniu z Zarządem Automobilklubu, podając to do wiadomości członkom nie później niż na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 36

1. Zarząd jest najwyższą władzą Koła w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.

2. Zarząd składa się 3-ech osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.

3. Zarząd wybiera ze swego grona: Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

a) kierowanie działalnością Koła i reprezentowanie go na zewnątrz,
b) uchwalanie planów pracy Koła,
c) składanie sprawozdań z działalności Koła do Automobilklubu,
d) zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

ROZDZIAŁ VIII
MAJĄTEK I FUNDUSZE AUTOMOBILKLUBU§ 37

1. Majątek Automobilklubu składa się z nieruchomości, ruchomości, innych wartości materialnych
oraz prawnych i niematerialnych.

2. Fundusz Automobilklubu składa się z:
a) składek członkowskich i wpisowego,
b) dotacji, darowizn i zapisów,
c) wpływów z działalności statutowej,
d) dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej Automobilklubu,
e) środków przekazanych na określone cele.

§ 38

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Automobilklubu wymagany jest podpis Prezesa lub jednego z Wiceprezesów, powyżej 10 tys. PLN Prezesa i jednego z Wiceprezesów łącznie. W razie nieobecności Prezesa i Wiceprezesów  dwóch członków Prezydium.

§ 39

Wszelkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia, względnie powiększenia nieruchomości
wchodzących w skład majątku Automobilklubu wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Automobilklubu przy obecności 2/3 jego Składu.

ROZDZIAŁ IX
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE AUTOMOBILKLUBU§ 40

1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej zgodnie z § 19 pkt 5.

2. Wnioski o zmianę Statutu mogą składać uprawnieni do wnioskowania zwołania Walnego Zebrania Członków w myśl § 22.

3. Projekt zmian Statutu uprawnieni w myśl § 22 winni składać do Zarządu co najmniej na 30 dni
przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 41

1. Rozwiązanie Automobilklubu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków przegłosowanej
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do
głosowania. W drugim terminie przy obecności co najmniej 1/10 ogólnej liczby członków
uprawnionych do głosowania.

2. W razie rozwiązania Automobilklubu Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną,
której zadaniem jest ustalenie i rozliczenie majątku rozwiązującego się Automobilklubu i przekazanie go na cele określone w uchwale Walnego Zebrania Członków .


Comments are closed.